Navigace

Obsah

Od 29.3.2018 do 15.11.2019 Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. vyhlásila celkem 7 výzev z Operačního programu životního prostředí, a to na:

- výsadbu dřevin v CHKO Třeboňsko - liniové výsadby

- sídelní zeleň v obcích

- protierozní opatření

- výsadbu v rámci ÚSES

Celková alokace OPŽP činila 20.000.000,-Kč. 

V rámci výzev byla podána a schválena 1 žádost o podporu z výzvy "MAS Třeboňsko o.p.s.-OPŽP-výsadby dřevin II. 

Výsadba se ovšem nepodařila zrealizovat, tudíž alokace nebyla vyčerpána.

Podrobnosti k ukončeným výzvám naleznete dotace-2014-2020-/ukoncene-vyzvy-sclld-2014-2020/ukoncene-vyzvy-op-zp/