Obsah

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko
pro období 2014 - 2020


vyhlašuje ke dni 22. 6. 2020


6. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Programu rozvoje venkova

 

Příjem žádostí je od 24. 7. 2020 do 7. 8. 2020

 

Celková alokace výzvy je 33 117 542,- Kč.

 

Tato výzva je realizována v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – více
informací zde: www.eagri.cz/prvwww.szif.cz.

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS, manažerem PRV (kontakt viz níže).

 

Na odkazech níže naleznete relevantní dokumenty:

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679                                                                                                                                     

Bc. Adéla Tomšovicová, manažer PRV

telefon:  774420950     www.mas-trebonsko.cz

Stránka

  • 1