Navigace

Obsah

UPOZORNĚNÍ - MODIFIKACE VÝZVY

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“

upozorňuje, že provedla změnu v 

6. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Operačního programu Zaměstnanost

 

s názvem


„MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Sociální začleňování II.“

a to navýšením alokace výzvy.  

 

 

 

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko

pro období 2014 - 2020 
 

vyhlašuje ke dni 28. srpna 2019 

 


6. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Operačního programu Zaměstnanost

 

s názvem


„MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Sociální začleňování II.“


Cílem opatření Programového rámce je udržení stávajících sociálních služeb v územní působnosti MAS i podpora nových poskytovatelů sociálních služeb a zahájení poskytování sociálních služeb, dle režimu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. i aktivity nad rámec základních činností zákona č. 108/2006 Sb., a to v celém území tak, aby služby byly zajištěny většímu počtu obyvatel.

 

Typy příjemců podpory: Poskytovatelé sociálních služeb.

 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu se předpokládá 7 048 261,25 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000,-, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu se předpokládá 7 048 261,25 Kč.

                                  Příjem žádostí se předpokládá od 28. 8. 2019 do 30. 09. 2019.

 

Tato výzva bude realizována v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost – více informací zde:

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

 

Veškerá dokumentace k 6. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ– Sociální začleňování II.“ je k dispozici zde:  

 

dotace-2014-2020-/vyzvy-op-z-operacni-program-zamestnanost/6-vyzva-op-zamestnanost-mas-trebonsko-ops/

 

V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera OPZ (viz kontakt níže).

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň,  IČ:26075679                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bc. Adéla Tomšovicová – manažer OPZ

telefon: 774420950, www.mas-trebonsko.cz

 
 
 

 

Avízo Staženo: 158x

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. Staženo: 177x

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - REZIDENT 2000, o.p.s. Staženo: 180x

Pozvánka seminář OPZ - 6. výzva Staženo: 182x

Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Třeboňsko Staženo: 174x

Příloha č. 2 - Statut MAS Třeboňsko o. p. s. Staženo: 159x

Příloha č. 3 - Vyrovnávací platba k výzvě č. 6 MAS Třeboňsko Staženo: 180x

Příloha č. 4 - Údaje o sociální službě Staženo: 185x

Příloha č. 5 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě k výzvě č. 6 MAS Třeboňsko Staženo: 181x

Příloha č. 6 - Přehled čerpání vyrovnávací platby (údaje o soc službě) Staženo: 177x

Příloha č. 7 - Popis podporovaných aktivit Staženo: 201x

Příloha č. 8 - DEFINICE PODPOROVANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN K VÝZVĚ č. 6 MAS Třeboňsko Staženo: 182x

Seminář 6. výzva OP Zaměstnanost MAS Třeboňsko o.p.s. Staženo: 222x

Seminář pro příjemce 6. výzva OP Sociální začleňování II. MAS Třeboňsko o.p.s. Staženo: 121x

Seznam doporučených projektů Staženo: 168x

Seznam přijatých projektů 6. výzvy OPZ - Sociální začleňování II. Staženo: 166x

Výzva č. 6 - MAS Třeboňsko - Sociální začleňování II. Staženo: 188x

Výzva č. 6 - MAS Třeboňsko - Sociální začleňování II. - modifikace Staženo: 202x

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 16.10.2019 - OPZ Staženo: 196x

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD dne 16.10.2019 Staženo: 163x

Stránka