Navigace

Obsah

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

 

vyhlašuje ke dni 28. února 2019


5. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Operačního programu Zaměstnanost

s názvem
„MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Prorodinná opatření II.“
 

 

Cílem opatření je zajistit aktivity zaměřené na slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce, a to podporou zařízení, které doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení, včetně podpory příměstských táborů, podporou dětských skupin pro podniky i veřejnost a podporu individuální péče o děti.

Typy příjemců podpory: Obce a jejich příspěvkové organizace, Dobrovolné svazky obcí, NNO, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Školy a školská zařízení.

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu se předpokládá 4 684 000,- Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000,-, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu se předpokládá 4 684 000,- Kč.

Příjem žádostí se předpokládá od 28. 2. 2019 do 01. 4. 2019.

Tato výzva bude realizována v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost – více informací zde:

 https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Veškerá dokumentace k 5. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ– Prorodinná opatření II.“ je k dispozici zde: 

dotace-2014-2020-/vyzvy-op-z-operacni-program-zamestnanost/5-vyzva-op-zamestnanost-mas-trebonsko-ops/

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679  

Bc. Adéla Tomšovicová – manažer OPZ

telefon: 384 385 688, 774420950, www.mas-trebonsko.cz

Stránka

  • 1