Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Výzva MAS Třeboňsko o.p.s-OPŽP-výsadby dřevin - UKONČENÁ

MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlásí ke dni 9.3.2018 1. Výzvu MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP-výsadby dřevin“ k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny

Cílem podpory jsou výsadby na nelesní půdě (orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, ostatní plocha =   pozemek využití jako zeleň) zahrnující:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

realizované na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a zároveň území působnosti MAS Třeboňsko o.p.s.

Celková částka dotace z prostředků EU na schválené projekty je vyhlášena ve výši 10.000.000,-Kč. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 100.000,-Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 5.000.000,-Kč.

  • Příjem žádostí:  29. 3. 2018 v 9:00 hod.
  • Ukončení příjmu žádostí:  13. 7. 2018 ve 20:00 hod. 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

Tato výzva je realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy OPŽP č. 88 – Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny - více informací na webových stránkách: http://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Veškeré možné záměry lze konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

A dále konzultace na CHKO Třeboňsko:  Ing. Bohuslav Kloubec, Ph.D. http://trebonsko.ochranaprirody.cz/kontakty-chko-trebonsko/

Pozvánka na seminář pro žadatele OPŽP

Pozvánka na seminář pro žadatele 3.4.2018.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 73,38 kB
Staženo: 301×

Seznam geograficky původních dřevin v CHKO Třeboň

Vyhodnocení geografické původnosti dřevin v CHKOT_MS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 357,16 kB
Staženo: 867×

Zápis z jednání Výboru SCLLD 20.3.2018

Zápis z jednání Výboru SCLLD 20.3.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,64 MB
Staženo: 399×

Náklady obvyklých opatření-zeleň

Náklady obvyklých opatření MŽP-zeleň.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,14 MB
Staženo: 469×

Náklady obvyklých opatření-úvodní strana

Náklady obvyklých opatření MŽP-úvodní strana.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 420,53 kB
Staženo: 477×

Standard AOPK

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,43 MB
Staženo: 403×

Seznam doporučených autochtonních druhů

příloha 12.6 Seznam doporučených autochtonních druhů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 817,22 kB
Staženo: 403×

Metodika způsobilosti výdajů

516-1-Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014 – 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 271,32 kB
Staženo: 401×

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 16.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,11 MB
Staženo: 454×

Kritéria pro hodnocení žádostí

Kritéria pro hodnocení žádostí_výzva MAS-OPŽP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 607,15 kB
Staženo: 518×

Výzva č. 1 - OPŽP - výsadba dřevin

Výzva č. 1 - OPŽP - výsadba dřevin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 626,24 kB
Staženo: 399×

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.