Navigace

Obsah

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

vyhlásí ke dni 29.3.2018 

1. Výzvu MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP-výsadby dřevin“

k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny

 

Cílem podpory jsou výsadby na nelesní půdě (orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, ostatní plocha =   pozemek využití jako zeleň) zahrnující:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

realizované na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a zároveň území působnosti MAS Třeboňsko o.p.s.

 

Celková částka dotace z prostředků EU na schválené projekty je vyhlášena ve výši 10.000.000,-Kč. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 100.000,-Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 5.000.000,-Kč.

 

Příjem žádostí:  29. 3. 2018 v 9:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí:  13. 7. 2018 ve 20:00 hod

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

 

Tato výzva je realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy OPŽP č. 88 – Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny - více informací na webových stránkách: http://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

 

 

Veškeré možné záměry lze konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

A dále konzultace na CHKO Třeboňsko:  Ing. Bohuslav Kloubec, Ph.D. http://trebonsko.ochranaprirody.cz/kontakty-chko-trebonsko/

 

 

Stránka

  • 1