Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Výzva MAS Třeboňsko o.p.s-OPŽP-výsadby dřevin III. - UKONČENÁ

MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje ke dni 15.11.2019 Výzvu MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP-výsadby dřevin III.“ k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny

Cílem podpory jsou výsadby na nelesní půdě (orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, ostatní plocha =   pozemek využití jako zeleň) zahrnující:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků

  realizované na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a zároveň území působnosti MAS Třeboňsko o.p.s.

  Celková částka dotace z prostředků EU na schválené projekty je vyhlášena ve výši 10.000.000,-Kč. 

  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 100.000,-Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 5.000.000,-Kč.

   

  Příjem žádostí:  15.11.2019 v 9:00 hod.

  Ukončení příjmu žádostí:  2.1.2020 v 19:00 hod.

   

  PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

   

  Tato výzva je realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy OPŽP č. 88 – Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny.

  Detailní informace jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.- více informací na: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

  Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

  Seminář bude probíhat v rámci Konference v prosinci 2019.

  Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu:

  Pro konzultace se žadatel může obracet na MAS Třeboňsko, o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 260 75 679, e-mail: mas@mas-trebonsko.cz, web: www.mas-trebonsko.cz, ID datové schránky: f9mgs58

  Manažer OPŽP: Bc. Martina Bednářová, tel. mobil: +420 774 420 951, email: bednarova@mas-trebonsko.cz

  A dále konzultace na CHKO Třeboňsko:  Ing. Bohuslav Kloubec, Ph.D. http://trebonsko.ochranaprirody.cz/kontakty-chko-trebonsko

Hodnotící kritéria

příloha_12.2_Kritéria pro hodnocení žádostí_výsadba dřevin III..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 840,98 kB
Staženo: 222×

Interní postupy MAS Třeboňsko - 2.0

Interní postupy_2.0_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 927,68 kB
Staženo: 276×

Metodika přímých a nepřímých nákladů

4_Metodika_primych_neprimych_nakladu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,58 kB
Staženo: 225×

Náklady obvyklých opatření

3_NOO_MZP.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 123,87 kB
Staženo: 199×

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace

1_PrZaP_23.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,16 MB
Staženo: 215×

Seznam autochtonních dřevin

7_Seznam_autochtonni_dreviny.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 124,31 kB
Staženo: 215×

Standard AOPK-výsadba ovocných stromů

6_Standard_Vysadba_ovocnych_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3 MB
Staženo: 215×

Standard AOPK-výsadba stromů

5_Standard_Vysadba_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,42 MB
Staženo: 203×

Výzva - výsadba dřevin III.

Vyzva_4.3_výsadba dřevin III..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 755,64 kB
Staženo: 225×

Zápis z jednání Výboru 15.11.2019

Zápis z jednání Výboru SCLLD MAS 15.11.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,39 MB
Staženo: 222×

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.