Navigace

Obsah

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“

vyhlašuje ke dni 15.11.2019

Výzvu MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP-výsadby dřevin III.“

k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny

 

Cílem podpory jsou výsadby na nelesní půdě (orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, ostatní plocha =   pozemek využití jako zeleň) zahrnující:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků

  realizované na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a zároveň území působnosti MAS Třeboňsko o.p.s.

  Celková částka dotace z prostředků EU na schválené projekty je vyhlášena ve výši 10.000.000,-Kč. 

  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 100.000,-Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 5.000.000,-Kč.

   

  Příjem žádostí:  15.11.2019 v 9:00 hod.

  Ukončení příjmu žádostí:  2.1.2020 v 19:00 hod.

   

  PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

   

  Tato výzva je realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy OPŽP č. 88 – Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny.

  Detailní informace jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.- více informací na: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

  Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

  Seminář bude probíhat v rámci Konference v prosinci 2019.

  Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu:

  Pro konzultace se žadatel může obracet na MAS Třeboňsko, o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ:   260 75 679,  e-mail: mas@mas-trebonsko.cz, web:   www.mas-trebonsko.cz, ID datové schránky:      f9mgs58

  Manažer OPŽP: Bc. Martina Bednářová, tel. mobil: +420 774 420 951, email: bednarova@mas-trebonsko.cz

   

  A dále konzultace na CHKO Třeboňsko:  Ing. Bohuslav Kloubec, Ph.D. http://trebonsko.ochranaprirody.cz/kontakty-chko-trebonsko

/

Stránka

 • 1