Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Výzva MAS Třeboňsko o.p.s-OPŽP-výsadby dřevin II. - UKONČENÁ

MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje ke dni 8.3.2019 2. Výzvu MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP-výsadby dřevin II.“ k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny

Cílem podpory jsou výsadby na nelesní půdě (orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, ostatní plocha =   pozemek využití jako zeleň) zahrnující:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

realizované na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a zároveň území působnosti MAS Třeboňsko o.p.s.

Celková částka dotace z prostředků EU na schválené projekty je vyhlášena ve výši 10.000.000,-Kč. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 100.000,-Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 5.000.000,-Kč.

  • Příjem žádostí:  8. 3. 2019 v 9:00 hod.
  • Ukončení příjmu žádostí:  1. 7. 2019 ve 20:00 hod. 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

Tato výzva je realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy OPŽP č. 88 – Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny - více informací na webových stránkách: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=92

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Veškeré možné záměry lze konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

A dále konzultace na CHKO Třeboňsko:  Ing. Bohuslav Kloubec, Ph.D. http://trebonsko.ochranaprirody.cz/kontakty-chko-trebonsko/

Zápis z Kontrolní komise 5.9.2019

Zápis z Kontrolní komise SCLLD dne 5.9.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,72 MB
Staženo: 217×

Zápis z Výboru SCLLD ze dne 21.8.2019

Zápis Výboru ze dne 21.8.2019 vč. přílohy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,92 MB
Staženo: 250×

Seznam vybraných žádostí o podporu

Seznam vybraných žádostí o dotaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 186,57 kB
Staženo: 266×

Zápis z jednání Výběrové komise dne 29.7.2019

Zápis ze semináře a jednání výběrové komise dne 29.7.2019 vč. příloh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB
Staženo: 241×

Kontrolní listy - věcné hodnocení

Kontrolní list věcné hodnocení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 842,5 kB
Staženo: 251×

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list FN, P.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 727,96 kB
Staženo: 259×

Pozvánka na středeční semináře

Pozvánka na semináře.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,68 kB
Staženo: 307×

Zápis z Výboru SCLLD 5.3.2019

Zápis z jednání Výboru SCLLD MAS 5.3.2019 vč.hlasovací tabulky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 956,02 kB
Staženo: 260×

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace

33-20-PrŽaP_verze 20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,66 MB
Staženo: 266×

Interní postupy MAS Třeboňsko - OPŽP 2.0

Interní postupy_2.0_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 927,68 kB
Staženo: 271×

Seznam doporučených autochtonních druhů

příloha_12.6_Seznam_doporucenych_autochtonnich_drevin.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 124,7 kB
Staženo: 266×

Standard AOPK-výsadba stromů

příloha_12.5_SPPKA_02-001_2013_VYSADBA_STROMU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,43 MB
Staženo: 292×

Metodika přímých a nepřímých nákladů

příloha_12.4_Metodika přímých a nepřímých nákladů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,88 kB
Staženo: 274×

Náklady obvyklých opatření

příloha_12.3_NOO_2019.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 121,36 kB
Staženo: 275×

Kritéria pro hodnocení žádostí

příloha_12.2_Kritéria pro hodnocení žádostí_výsadba dřevin II..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 853,72 kB
Staženo: 277×

Výzva č. 2 - OPŽP - výsadba dřevin

Výzva č. 2 - OPŽP - výsadba dřevin (002).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 825,11 kB
Staženo: 266×

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.