Obsah

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“

upozorňuje, že provedl změnu ve 

3. Výzvě MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP-Realizace ÚSES a protierozní opatření“, a to prodloužení ukončení příjmu žádostí:  do 30.9. 2019 do 20:00 hod

 

 

 

 

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

vyhlašuje ke dni 8.3.2019

3. Výzvu MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP-Realizace ÚSES a protierozní opatření“

k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny

 

Výčet podporovaných aktivit:

Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí

Protierozní opatření:

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
  • obnova či zakládání větrolamů

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 4.000.000,- Kč.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 1.000.000,- Kč.

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu - ÚSES

2.000.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu – protierozní opatření

1.000.000,- Kč

 

Příjem žádostí:  8. 3. 2019 v 9:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí:  1. 7. 2019 ve 20:00 hod

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

 

Tato výzva je realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy OPŽP č. 127 – Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny - více informací na webových stránkách: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=130

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

 

 

Veškeré možné záměry lze konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

 

Stránka

 • 1