Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Výzva MAS Třeboňsko o.p.s-OPŽP-ÚSES, protierozní opatření - UKONČENÁ

MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“ upozorňuje, že provedl změnu ve 3. Výzvě MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP-Realizace ÚSES a protierozní opatření“, a to prodloužení ukončení příjmu žádostí:  do 30.9. 2019 do 20:00 hod. 

MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje ke dni 8.3.2019 3. Výzvu MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP-Realizace ÚSES a protierozní opatření“ k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny

Výčet podporovaných aktivit:

Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí

Protierozní opatření:

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
  • obnova či zakládání větrolamů

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 4.000.000,- Kč.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 1.000.000,- Kč.

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu - ÚSES

2.000.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu – protierozní opatření

1.000.000,- Kč

Příjem žádostí:  8. 3. 2019 v 9:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí:  1. 7. 2019 ve 20:00 hod. 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

Tato výzva je realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy OPŽP č. 127 – Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny - více informací na webových stránkách: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=130

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Veškeré možné záměry lze konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

Vyzva_4.3_zmena od 1.7.2019

Vyzva_4.3_zmena od 1.7.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 535,3 kB
Staženo: 241×

Pozvánka na středeční semináře

Pozvánka na semináře.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,68 kB
Staženo: 275×

Interní postupy MAS Třeboňsko - OPŽP 2.0

Interní postupy_2.0_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 927,68 kB
Staženo: 280×

Seznam doporučených autochtonních druhů

7_Seznam_autochtonni_dreviny.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 124,31 kB
Staženo: 261×

Standard AOPK-výsadba ovocných dřevin

6_Standard_Vysadba_ovocnych_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3 MB
Staženo: 277×

Standard AOPK-výsadba stromů

5_Standard_Vysadba_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,42 MB
Staženo: 278×

Metodika přímých a nepřímých nákladů

4_Metodika_primych_neprimych_nakladu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,58 kB
Staženo: 263×

Náklady obvyklých opatření

3_NOO_MZP.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 34,87 kB
Staženo: 347×

Kritéria pro hodnocení žádostí

2R-Kriteria_pro_hodnoceni_ÚSES EROZE_SS-25.2.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 532,54 kB
Staženo: 284×

Výzva č. 3 - OPŽP - USES, protierozní opatření

Vyzva_4.3_nova_25.2.2019upravena.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 534,54 kB
Staženo: 275×

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace

1_PrZaP_20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,66 MB
Staženo: 274×

Zápis z jednání Výboru SCLLD 5.3.2019

Zápis z jednání Výboru SCLLD MAS 5.3.2019 vč.hlasovací tabulky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 956,02 kB
Staženo: 275×

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.