Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Výzva MAS Třeboňsko o.p.s-OPŽP-ÚSES, protierozní opatření II - UKONČENÁ.

MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje ke dni 15.11.2019 Výzvu MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP-Realizace ÚSES a protierozní opatření II.“ k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny

Výčet podporovaných aktivit:

Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí

Protierozní opatření:

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
  • obnova či zakládání větrolamů

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 4.000.000,- Kč.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 1.000.000,- Kč.

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu - ÚSES

2.000.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu – protierozní opatření

1.000.000,- Kč

 • Příjem žádostí:  15.11. 2019 v 9:00 hod.
 • Ukončení příjmu žádostí:  6. 1. 2020 v 19:00 hod. 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

Tato výzva je realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy OPŽP č. 127 – Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny.

Detailní informace jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.- více informací na: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Seminář bude probíhat v rámci Konference v prosinci 2019.

Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu:

Pro konzultace se žadatel může obracet na MAS Třeboňsko, o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ:   260 75 679,  e-mail: mas@mas-trebonsko.cz, web:   www.mas-trebonsko.cz, ID datové schránky:      f9mgs58

Manažer OPŽP: Bc. Martina Bednářová, tel. mobil: +420 774 420 951, email: bednarova@mas-trebonsko.cz

Hodnotící kritéria

2R-Kriteria_pro_hodnoceni_ÚSES EROZE_SS-15.11.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 513,97 kB
Staženo: 249×

Interní postupy MAS Třeboňsko - 2.0

Interní postupy_2.0_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 927,68 kB
Staženo: 213×

Metodika přímých a nepřímých nákladů

4_Metodika_primych_neprimych_nakladu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,58 kB
Staženo: 209×

Náklady obvyklých opatření

3_NOO_MZP.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 123,87 kB
Staženo: 226×

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace

1_PrZaP_23.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,16 MB
Staženo: 261×

Seznam autochtonních dřevin

7_Seznam_autochtonni_dreviny.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 124,31 kB
Staženo: 228×

Standard AOPK-výsadba ovocných stromů

6_Standard_Vysadba_ovocnych_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3 MB
Staženo: 280×

Standard AOPK-výsadba stromů

5_Standard_Vysadba_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,42 MB
Staženo: 219×

Výzva - ÚSES, protierozní opatření II.

Vyzva_4.3_USES, protierozní opatření.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 538,59 kB
Staženo: 222×

Zápis z jednání Výboru 15.11.2019

Zápis z jednání Výboru SCLLD MAS 15.11.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,39 MB
Staženo: 233×

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.