Obsah

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

vyhlašuje ke dni 15.11.2019

Výzvu MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP-Realizace ÚSES a protierozní opatření II.“

k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny

 

Výčet podporovaných aktivit:

Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí

Protierozní opatření:

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
  • obnova či zakládání větrolamů

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 4.000.000,- Kč.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 1.000.000,- Kč.

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu - ÚSES

2.000.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu – protierozní opatření

1.000.000,- Kč

 

Příjem žádostí:  15.11. 2019 v 9:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí:  6. 1. 2020 v 19:00 hod

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

 

Tato výzva je realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy OPŽP č. 127 – Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny.

Detailní informace jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.- více informací na: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Seminář bude probíhat v rámci Konference v prosinci 2019.

Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu:

Pro konzultace se žadatel může obracet na MAS Třeboňsko, o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ:   260 75 679,  e-mail: mas@mas-trebonsko.cz, web:   www.mas-trebonsko.cz, ID datové schránky:      f9mgs58

Manažer OPŽP: Bc. Martina Bednářová, tel. mobil: +420 774 420 951, email: bednarova@mas-trebonsko.cz

Stránka

 • 1