Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Výzva MAS Třeboňsko o.p.s-OPŽP-sídelní zeleň - UKONČENÁ

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“

upozorňuje, že provedl změnu ve 

4. Výzvě MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP- Realizace sídelní zeleně“, a to prodloužení ukončení příjmu žádostí:  do 30.9. 2019 do 20:00 hod. 

 

 

 

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

vyhlašuje ke dni 8.3.2019

4. Výzvu MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP- Realizace sídelní zeleně“

k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 

Výčet podporovaných aktivit:

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 5.000.000,- Kč. 

 

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

1.000.000,- Kč

 

Příjem žádostí:  8. 3. 2019 v 9:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí:  1. 7. 2019 ve 20:00 hod. 

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

 

Tato výzva je realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy OPŽP č. 128 – Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=131

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

 

 

Veškeré možné záměry lze konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

Vyzva_4.4_zmena od 1.7.2019

Vyzva_4.4_zmena od 1.7.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 417,72 kB
Staženo: 295×

Pozvánka na středeční semináře

Pozvánka na semináře.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,68 kB
Staženo: 274×

Zápis z jednání Výboru SCLLD 5.3.2019

Zápis z jednání Výboru SCLLD MAS 5.3.2019 vč.hlasovací tabulky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 956,02 kB
Staženo: 276×

Seznam doporučených autochtonních druhů

7_Seznam_autochtonni_dreviny.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 124,31 kB
Staženo: 275×

Standard AOPK-výsadba ovocných dřevin

6_Standard_Vysadba_ovocnych_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3 MB
Staženo: 302×

Standard AOPK-výsadba stromů

5_Standard_Vysadba_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,42 MB
Staženo: 269×

Metodika přímých a nepřímých nákladů

4_Metodika_primych_neprimych_nakladu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,58 kB
Staženo: 296×

Náklady obvyklých opatření

3_NOO_MZP.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 34,87 kB
Staženo: 262×

Kritéria pro hodnocení žádostí

2R-2_kriteria_pro_hodnoceni_zadosti_JC-25.2.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 486,08 kB
Staženo: 277×

Výzva č. 3 - OPŽP - sídelní zeleň

Vyzva_4.4_nova_25.2.2019-sídelní zeleň.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 417,08 kB
Staženo: 293×

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace

1_PrZaP_20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,66 MB
Staženo: 467×

Interní postupy MAS Třeboňsko - OPŽP 2.0

Interní postupy_2.0_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 927,68 kB
Staženo: 293×

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.