Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Výzva MAS Třeboňsko o.p.s-OPŽP-sídelní zeleň II. - UKONČENÁ

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

vyhlašuje ke dni 15.11.2019

Výzvu MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP- Realizace sídelní zeleně II.“

k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 

Výčet podporovaných aktivit:

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 5.000.000,- Kč. 

 

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

1.000.000,- Kč

 

Příjem žádostí:  15.11.2019 v 9:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí:  6. 1. 2020 v 19:00 hod. 

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

 

Tato výzva je realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy OPŽP č. 128 – Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4.

Detailní informace jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.- více informací na: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Seminář bude probíhat v rámci Konference v prosinci 2019.

Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu:

Pro konzultace se žadatel může obracet na MAS Třeboňsko, o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ:   260 75 679,  e-mail: mas@mas-trebonsko.cz, web:   www.mas-trebonsko.cz, ID datové schránky:      f9mgs58

Manažer OPŽP: Bc. Martina Bednářová, tel. mobil: +420 774 420 951, email: bednarova@mas-trebonsko.cz

Hodnotící kritéria

2R-2_kriteria_pro_hodnoceni_zadosti_JC.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 474,98 kB
Staženo: 252×

Interní postupy MAS Třeboňsko - 2.0

Interní postupy_2.0_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 927,68 kB
Staženo: 228×

Metodika přímých a nepřímých nákladů

4_Metodika_primych_neprimych_nakladu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 280 kB
Staženo: 229×

Náklady obvyklých opatření

3_NOO_MZP.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 123,79 kB
Staženo: 213×

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace

1_PrZaP_23.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,17 MB
Staženo: 249×

Seznam autochtonních dřevin

9_Seznam_autochtonni_dreviny.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 126,64 kB
Staženo: 257×

Standard AOPK-výsadba ovocných stromů

6_Standard_Vysadby_ovocnych_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB
Staženo: 266×

Standard AOPK-výsadba stromů

5_Standard_Vysadba_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,43 MB
Staženo: 238×

Standard krajinné trávníky

7_Standard_Krajinne_travniky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,15 MB
Staženo: 262×

Standard vytváření a obnova tůní

8_Standard_Vytvareni_a_obnova_tuni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,77 MB
Staženo: 296×

Výzva - sídelní zeleň

Vyzva_4.4_sidelni zelen.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 328,91 kB
Staženo: 248×

Zápis z jednání Výboru 15.11.2019

Zápis z jednání Výboru SCLLD MAS 15.11.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,39 MB
Staženo: 230×

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.