Obsah

UPOZORNĚNÍ!!!: Na přelomu měsíce dubna a května 2018 došlo ke změně webových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR na: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast .

 

Dále došlo dne 3.5.2018 k revizi Specifických pravidel a příloh k těmto pravidlům, avšak pro žadatele platí pravidla ke dni vyhlášení výzvy www.irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/V%c3%bdzvy/V%c3%bdzvy%20IN/V%c3%bdzvy%20CLLD/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf .

 

 

 

MAS Třeboňsko o.p.s.

 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s.

na období 2014 – 2020“
 

vyhlašuje ke dni 30.4.2018

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
„MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Vzdělávací aktivity dětí a mládeže“
 

Cílem podpory je:   rekonstrukce školní infrastruktury a zvýšení úrovně vybavenosti škol.

Podporované aktivity:

  • Stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
  • Pořízení vybavení budov a učeben
  • Pořízení kompenzačních pomůcek
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.    

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

  • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
  • budování bezbariérovosti škol.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 11.364.000,-Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2.000.000,-Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95%, podíl žadatele je 5%.

Příjem žádostí:  od 30.4.2018

Ukončení příjmu žádostí:  31. 8. 2018, 23:59

 

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 68 – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ – integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

Termín pro konání semináře pro žadatele je 16.května 2018 od 17.00 hodin v Kanceláři MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň. Bližší informace naleznete v příloze k uveřejnění výzvy "Pozvánka na seminář pro žadatele".

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

Pravidla IROP a další dokumentace k výzvě č. 68 – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ – integrované projekty CLLD :

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce:

http://www.irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/Obecn%c3%a1%20PP%c5%bdP/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce:

http://www.irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/V%c3%bdzvy/V%c3%bdzvy%20IN/V%c3%bdzvy%20CLLD/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf

 

 

 
 
 

 

Stránka