Navigace

Obsah

 

 

 
   

 

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko

pro období 2014 – 2020

 

vyhlašuje ke dni 30. dubna 2020 

9. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
„MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Sociální služby II. “

Celková alokace výzvy činí 2.796.413,68 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2.796.413,68 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95%, podíl žadatele je 5%.

Podporované aktivity: Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

Typy podporovaných projektů:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

- nákup zařízení a vybavení, automobilu,

- výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

- zařízení pro krizovou pomoc,

- nízkoprahová denní centra,

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,

- odborné sociální poradenství,

- sociální rehabilitace,

- pracoviště rané péče,

- intervenční centra,

- podpora samostatného bydlení,

- pečovatelská služba,

- osobní asistence,

- odlehčovací služby,

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

- kontaktní centra,

- terénní programy,

- tísňová péče,

- průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. V rámci výzvy MAS jsou podporovány pouze terénní sociální služby.                                                                                 

 

Aktivita Rozvoj komunitních center

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,                                                                               

- nákup pozemků, budov a staveb

- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,

- pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,

- vybavení pro zajištění provozu zařízení.

 

Příjem žádostí:  30.4. 2020, 9:00 hod. 

Ukončení příjmu žádostí:  30.6. 2020, 12:00 hod.

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 62 – Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-62-socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Veškerá dokumentace k 9. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Sociální služby II.“ bude k dispozici zde:  dotace-2014-2020-/vyzvy-irop-integrovany-regionalni-operacni-program/mas-trebonsko-ops-irop-socialni-sluzby-ii/

 Po vyhlášení výzvy je plánován seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera IROP (viz kontakt níže).

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679    

Bc. Martina Bednářová, manažer IROP 

telefon: 774420951, email: bednarova@mas-trebonsko.cz

 www.mas-trebonsko.cz

 
 

 

Seznam neúspěšných žádostí o dotaci schválený Výborem SCLLD Staženo: 112x | 12.10.2020

Seznam úspěšných žádostí o dotaci schválený Výborem SCLLD Staženo: 111x | 12.10.2020

Zápis z jednání Výboru SCLLD vč. příloh ze dne 7.10.2020 Staženo: 99x | 12.10.2020

Seznam neúspěšných žádostí VK Staženo: 110x | 26.08.2020

Seznam úspěšných žádostí VK Staženo: 113x | 26.08.2020

Seznam hodnocených žádostí VK Staženo: 96x | 26.08.2020

Zápis z jednání VK vč. příloh ze dne 12.8.2020 Staženo: 117x | 26.08.2020

Kontrolni-listy-9. výzvy - sociální služby II. - schválené Výborem 1.7.2020-věcné Staženo: 127x | 13.07.2020

Kontrolni-listy-9. výzvy - sociální služby II. - schválené Výborem 1.7.2020-FN a P Staženo: 111x | 13.07.2020

Zápis z jednání Výboru SCLLD 1.7.2020 - KL Staženo: 111x | 13.07.2020

Kritéria sociálních služeb Staženo: 138x | 14.05.2020

Souhlasné stanovisko kraje - sociální služby Staženo: 115x | 13.05.2020

Souhlasné stanovisko kraje - komunitní centra Staženo: 115x | 13.05.2020

Prezentace_seminář pro příjemce IROP_9.VÝZVA Staženo: 124x | 13.05.2020

Pozvánka na seminář pro žadatele 13.5. 2020 Staženo: 128x | 05.05.2020

Osnova studie proveditelnosti -rozvoj komunitních center Staženo: 123x | 29.04.2020

Osnova studie proveditelnosti - rozvoj sociálních služeb Staženo: 136x | 29.04.2020

Partnerská smlouva - vzor Staženo: 196x | 29.04.2020

Prezenční listina Výboru SCLLD 20.4.2020 Staženo: 129x | 29.04.2020

Zápis z jednání Výboru SCLLD 20.4.2020 Staženo: 118x | 29.04.2020

Stránka