Navigace

Obsah

 

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

vyhlašuje ke dni 1. listopadu 2017 


1. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
„MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Kulturní dědictví“
 

Cílem podpory je zvýšení ekonomického potenciálu kulturních památek, zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1.1.2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014,  pro rozvoj regionu MAS.                                                            

Typy projektů: Projekty na odstraňování přístupových bariér, zajišťování bezpečnosti návštěvníků, restaurování památek, zvýšení ochrany památek vč. zabezpečení, obnova parků a zahrad u souborů památek (národní kulturní památky dle seznamů k 1.1.2014), výstavba a modernizace sociálního a technického/technologického zázemí.

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 5.682.000,-Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 5.000.000,-Kč.

 

Příjem žádostí:  1. 11. 2017, 0:00

Ukončení příjmu žádostí:  1. 12. 2017, 0:00

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

 

Tato výzva je realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 55 – Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty-CLLD

 

Seminář pro žadatele proběhne 13. listopadu 2017 od 14.00 hodin v kanceláři MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň. Bližší informace naleznete v příloze k uveřejnění výzvy "Pozvánka na seminář pro žadatele".

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

 

Pravidla IROP a další dokumentace k výzvě č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD:

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce včetně příloh http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce včetně příloh http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/ed9db91e-da8f-4dd8-9e8e-c7366f70ae60/Specificka-pravidla-SC4-1_vecne-zamereni-3-1_v-1-1.pdf?ext=.pdf

 

 

Stránka

  • 1