Navigace

Obsah

data/editor/279cs_1.png

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

vyhlašuje ke dni 15. března 2019 

6. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

 „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava III.“

 

Cílem podpory jsou:

Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací

Podporované aktivity:

1. Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
2. Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
3. Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 11.578.947,37. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2.000.000,-Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.

Příjem žádostí:  15. 3. 2019, 9:00 hod. 

Ukončení příjmu žádostí:  30. 6. 2019, 23:59

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 53 – Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

Termín pro konání semináře pro žadatele je 25. března 2019 od 17.00 hodin v Kanceláři MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň. Bližší informace naleznete v příloze k uveřejnění výzvy "Pozvánka na seminář pro žadatele".

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

 

Pravidla IROP a další dokumentace k výzvě č. č. 53 – Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD:

 

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce:

http://www.irop.mmr.cz/getmedia/6f92fe90-a06e-459a-acaa-68c2b291e410/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce:

http://www.irop.mmr.cz/getmedia/a6c20724-399c-4f97-bad5-9677f459d70e/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-3.pdf.aspx?ext=.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Stránka

  • 1