Navigace

Obsah

data/editor/279cs_1.png

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

vyhlašuje ke dni 19. prosince 2017 

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

 „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava“
 

Cílem podpory jsou: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší. Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.

Podporované aktivity:

  • rekonstrukce, modernizace a výstavby chodníků podél silnic I., II.a III.třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II.a III.třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a místo pro přecházení
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k alespoň jedné zastávce veřejné hromadné dopravy  
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II.a III.třídy, místní komunikace, železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší                                                                                                                                                                              
  • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy do max. výše 100.000,-Kč způsobilých výdajů (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místních komunikacích nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů). 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 10.000.000,-Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2.000.000,-Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.

Příjem žádostí:  1. 1. 2018, 0:00

Ukončení příjmu žádostí:  31. 3. 2018, 23:59

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 53 – Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

Termín pro konání semináře pro žadatele je 3. ledna 2018 od 17.00 hodin v Kanceláři MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň. Bližší informace naleznete v příloze k uveřejnění výzvy "Pozvánka na seminář pro žadatele".

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

Pravidla IROP a další dokumentace k výzvě č. č. 53 – Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD:

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce:

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce:

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/daa7cac8-093b-4453-8b61-34470f9dd824/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_vyzva-53_v-1-1.pdf?ext=.pdf

Stránka

  • 1