Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň"

logoZákladní informace o projektu

  • Název: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň
  • Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000073

Stručný obsah MAP

Jedná se o projekt v rámci OP VVV MŠMT ČR. Realizací projektu dojde k systémovému zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň. Za tímto účelem bude v rámci jednání partnerství vytvořen místní akční plán vzdělávání (MAP) pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. MAP bude tvořen metodou komunitního plánování – podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Cílem je zejména definování problémů a potřeb území z hlediska školství a vytvoření funkční spolupráce zainteresovaných skupin.

Cíle projektu MAP

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jedná se zejména o společné vzdělávání zainteresovaných stran, zejména pracovníků škol, plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb i vytvoření společné komuikační a partnerské sítě. Zpracováním místního akčního plánu dojde ke sjednocení vize rozvoje škol a koncepce vzdělávací politiky v území. Budou stanoveny jednotlivé cíle a opatření a způsoby jejich naplnění popsané v jednotlivých částech MAP. Zapracování MAP je také prostředkem pro získávání finančních prostředků nejen z příslušných operačních programů.

Období realizace: 4. 2016 – 31. 3. 2018

V rámci projektu byl spuštěn samostatný wep místních akčních plánů. Dostupný je zde. Na webu budou postupně zveřejňovány další informace k projektu a byla také spuštěna anketa pro sběr informací směrem od veřejnosti.

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.