Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Projekt " Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň III"

 

logo OP VVV

Základní informace o projektu

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň III
  • Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023129

Anotace projektu

Projekt navazuje na předchozí projekty místního akčního plánování ve správním obvodu ORP Třeboň I a II. Je proto zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v území SO ORP Třeboň (25 obcí). Projekt se zaměřuje na oblast předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je udržení a prohloubení existujících partnerství i navazování nových, a to včetně přípravy, projednávání, schválení a realizace akčních plánů do roku 2025.

Jaké problémy projekt řeší

Projekt řeší problematiku udržení a dalšího rozvoje koncepčního a strategického přístupu k oblasti rozvoje předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání na území SO ORP Třeboň. Dále řeší problém udržení, resp. dalšího rozvoje širokého partnerství a vedení dialogu v území, vyúsťujícího v zapojení všech aktivních aktérů v oblasti vzdělávání do dlouhodobého plánování. V této souvislosti projekt řeší také další rozvoj komunikace a efektivní spolupráce škol, zřizovatelů a organizací, která byla zahájena v prvotním projektu MAP I a úspěšně pokračovala v předcházejícím projektu MAP II pro území SO ORP Třeboň. V neposlední řadě realizace projektu řeší potřebu aktualizace analýz a zpracování nového místního akčního plánu, vč. nezbytných strategických rámců, i evaluaci procesu MAP. Projekt dále řeší problém efektivity vynakládání finančních prostředků na zajištění dostupnosti a kvality vzdělávání jak ze strany zřizovatelů škol, tak ze strany státu a dotací z EU.

Jaké jsou příčiny problému?

Dosavadní zkušenosti z realizace systémových změn ve vzdělávání ukazují, že je nutné nadále posilovat přenos těchto změn na úroveň jednotlivých škol a ostatních organizací a institucí působících ve vzdělávání na místní úrovni. Některým zřizovatelům (v případě ZŠ a MŠ jsou to zejména obce) chybí vize rozvoje škol a nemají koncepci vzdělávací politiky zejména ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí, potažmo k inkluzivnímu modelu vzdělávání, řízení a hodnocení kvality vzdělávání. To souvisí s neujasněným vztahem mezi zřizovatelem, školami a dalšími vzdělávacími zařízeními na území obce a s nejasností ohledně metodického vedení. Mezi úrovní systémovou a školní tak existuje značná propast, která způsobuje, že dopad systémových změn není dostatečný a nepřispívá tolik ke zvýšení kvality vzdělávání.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. V projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň III je hlavní cíl naplňován realizací těchto aktivit:
1. Řízení MAP
2. Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace procesu místního akčního plánování.

V souvislosti s výše uvedeným žadatel nadále předpokládá důsledné pokračování aktivní činnosti pracovních skupin i řídícího výboru MAP, jejímž výsledkem bude mimo jiné definování a následná realizace zvolených aktivit, zaměřených na zvýšení kvality vzdělávání. 

Očekávané změny v důsledku projektu

Realizací projektu dojde k dalšímu rozvoji udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Třeboň, ke zkvalitnění vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji a komplexní podpoře realizace dalších aktivit, podporujících vzdělávání dětí a mládeže.

Aktivity realizované v rámci projektu

V rámci realizace projektu budou realizovány tyto aktivity: 
1. Řízení projektu;
2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III:
- A1 Rozvoj a aktualizace MAP;
- A2 Evaluace procesu místního akčního plánování.

Podrobný popis realizace klíčových aktivit je uveden na samostatné příloze Žádosti o podporu s názvem Popis klíčových aktivit projektu.

 

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.