Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Projekt " Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II"

Základní informace o projektu

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II
  • Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010696

Stručný obsah MAP II

Jedná se o projekt v rámci OP VVV MŠMT ČR. Realizací projektu dojde k systémovému zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň. Za tímto účelem bude v rámci jednání partnerství vytvořen místní akční plán vzdělávání (MAP) pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. MAP bude tvořen metodou komunitního plánování – podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Cílem je zejména definování problémů a potřeb území z hlediska školství a vytvoření funkční spolupráce zainteresovaných skupin.

Cíle projektu MAP II

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jedná se zejména o společné vzdělávání zainteresovaných stran, zejména pracovníků škol, plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb i vytvoření společné komuikační a partnerské sítě. Zpracováním místního akčního plánu dojde ke sjednocení vize rozvoje škol a koncepce vzdělávací politiky v území. Budou stanoveny jednotlivé cíle a opatření a způsoby jejich naplnění popsané v jednotlivých částech MAP. Zapracování MAP je také prostředkem pro získávání finančních prostředků nejen z příslušných operačních programů.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unice prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Strategický rámec MAP ORP Třeboň II

Strategický rámec MAP je důležitým výstupem projektu. Zejména příloha investičních záměrů, která je podmínkou pro čerpání finančních prostředků z výzev Integrovaného regionálního operačního projektu, musela být zpracována ve velmi krátkém časovém úseku. 

Co je MAP II?

Místní akční plán (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Maximální úspěch každého žáka je třeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Hlavním pracovním orgánem projektu je Řídící výbor MAP ORP Třeboň II, který je tvořen zástupci klíčových aktérů, kteří ovlivňují oblast vzdělávání na území ORP. Odbornou a administrativní pomoc řídícímu výboru poskytuje realizační tým. V rámci pokračování projektu jsou také povinně zřízeny pracovní skupiny pro financování, pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, pro rovné příležitosti a pro další témata (u nás se jedná o Pracovní skupinu pro Zájmové vzdělávání). V našem MAPu již pracovní skupiny pracovaly a většina jejich členů chce ve své práci i nadále pokračovat, proto dojde k jejich přejmenování podle platné metodiky vydané MŠMT.

Do projektu jsou nově přímo zapojeny i základní umělecké školy. V našem území je zapojeno 100 % škol.

Se složením řídícího výboru, pracovních skupin a realizačního týmu vás seznámíme v dalším vydání zpravodaje.

Hlavním přínosem realizace projektu je i nadále budování a rozvoj systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství pomáhají ke zkvalitňování vzdělávání, dochází k častější komunikaci mezi pedagogy, podporujeme výměny zkušeností a příklady dobré praxe, zajišťujeme vzdělávání podle potřeb pedagogů, apod.

Co nám MAP přinese?

Dětem a žákům motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobnosti potenciálu každého dítěte a žáka, snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu.

Rodičům více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální vzdělávání), možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy, rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytných předpokladem pro správné směřování další vzdělávání dráhy žáka, platformu otevřenou pro komunikaci.

Ředitelům a učitelům příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci, rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči, možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů.

Zřizovatelům možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP, příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol, možnost využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání.

Všem aktérům v území zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území, spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním – zvýšení důvěry, otevřenost, inspirace pro ostatní, prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty v oblasti vzdělávání, zohlednění místních potřeb a podpora v místě, zlepšení kvality vzdělávání, vzdělávání rozvíjejí kompetence pro osobní a pracovní život.

I nadále budeme pokračovat v nastavené komunikaci, budeme aktualizovat již zpracované dokumenty Místního akčního plánu.

Nově se budeme věnovat implementaci akčního plánu, který byl schválen Řídícím výborem projektu MAP a bude v dalších měsících naplňován. Další informace naleznete na webu www.mapvzdelavani.cz v části ORP Třeboň a na webových stránkách realizátora projektu MAS Třeboňsko o.p.s. Jednotlivé aktivity budou realizovány při zapojení alespoň 3 škol z území. Veškeré činnosti budou hrazeny z prostředků projektu MAP ORP Třeboň II.

Mezi aktivitami je pravidelné setkávání ředitelů a učitelů škol, ale také ekonomů a zřizovatelů, pořádání seminářů, sdílený logoped v mateřských školách, výjezd předškoláků MŠ za poznáním, spolupráce s městskou knihovnou, projektové dny a další aktivity.

V průběhu roku budeme akční plán vyhodnocovat a pak budou jednotlivé pracovní skupiny a řídící výbor rozhodovat o aktivitách, které budou realizovány v dalším školním roce.   

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.