Navigace

Obsah

Podpora v letech 2007-2013


V letech 2007 - 2013 bude mít Česká republika jedinečnou možnost získat z rozpočtu Evropské unie nemalé finanční prostředky pro financování svého dalšího rozvoje. Je připravena zcela nová architektura operačních programů a strukturálních fondů, ze kterých budou moci různé subjekty čerpat podporu pro svoje projektové záměry

Abyste se zvládli orientovat ve světě dotací a podpor seznámíme Vás v následujícím textu se strukturou strukturálních fondů pro období 2007-2013.


Politika rozvoje venkova

EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova je určen k financování "Programu rozvoje venkova" - zaměřeno na podporu zemědělství, lesnictví a venkovského prostoru. Podporované oblasti:

Osa I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Osa II - Zlepšování životního prostředí a krajiny

Osa III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Osa IV - Leader


Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Na základě definovaných cílů a priorit Národního rozvojového plánu České republiky pro období 2007-2013Národního strategického referenčního rámce připravila Česká republika pro využívání fondů Evropské unie v letech 2007-2013 celkem 24 operačních programů pro nově koncipované 3 Cíle Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

Tyto operační programy budou financovány ze strukturálních fondů - ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje), ESF (Evropský sociální fond), FS (Fond soudržnosti).

 

Cíl 1 "Konvergence"

OP Podnikání a inovace

OP Životní prostředí

OP Doprava

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Integrovaný operační program

Regionální operační programy

 

Cíl 2 "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"

OP Praha - Konkurenceschopnost

OP Praha - Adaptabilita

 

Cíl 3 "Evropská územní spolupráce"

OP Přeshraniční spolupráce

OP Meziregionální spolupráce

OP Nadnárodní spolupráce

více na http://www.strukturalni-fondy.cz

 

Kromě výše uvedených fondů budou subjekty ze soukromého i veřejného sektoru využívat finanční prostředky z regionálních zdrojů - krajských úřadů a dále z prostředků nadací, fondů atd.

Pro aktuální informace o operačních programech, možnostech financování a aktuálních výzvách sledujte naše stránky nebo nás Kontaktujte


Leader pomáhá rozvoji venkova