Navigace

Obsah

Na jaro tohoto roku plánujeme vyhlášení 5. výzvy do Programu rozvoje venkova, která bude svou podporou zaměřena na rozvoj obcí (konkrétně článek 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) a na podporu zemědělské činnosti.

Bližší informace k článku 20 - Základní služba a obnova vesnic ve venkovských oblastech:

Předpokládané oblasti podpory jsou:   

 • Veřejná prostranství v obcích
 • Mateřské a základní školy
 • Hasičské zbrojnice
 • Obchody pro obce
 • Vybrané kulturní památky
 • Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
 • Stezky
 • Muzea a expozice pro obce

 

Společné podmínky:

 • Podpora je poskytována ve výši 80 %
 • Povinnou přílohou k Žádosti o dotaci je Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu)
 • Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů;
 •  Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč;

   

  Veřejná prostranství v obcích

  Žadatel:  Obec nebo svazek obcí.

  Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce

   

  Mateřské a základní školy

  Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

  Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.

   

  Hasičské zbrojnice

  Žadatel: Obec nebo svazek obcí

  Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.

   

  Obchody pro obce

  Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí

  Podpora zahrnuje investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stránky)

   

  Vybrané kulturní památky

  Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

  Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

   

  Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

  Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

  Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

  Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity.

   

  Stezky

  Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí

  V rámci tohoto záměru jsou podporovány projekty v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesa.

   

  Muzea a expozice pro obce

  Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí

  Podpora je zaměřena na výstavbu a obnovu výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

 

 

Podpora zemědělské činnosti:

Žadatel: Zemědělský podnikatel

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Společné podmínky:

 • Výše dotace: 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • Tato míra podpory může být navýšena o 10% pro mladé začínající zemědělce a o 10% pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením znevýhodněním podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „LFA oblasti“). K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci. Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 Nařízení PRV.
 • Způsobilé výdaje:
 • Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel. Rozdělení je dle primárního určení výdaje.

 •  Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě
 •  stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 • peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku
 •  nákup nemovitosti

 

 • Kontakty pro poskytování informací:

  MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 260756 79                                         

 • Bc. Adéla Tomšovicová, manažer PRV                                                                                         

 • tel: 774420950                                                                                                                              

 • email: tomsovicova@mas-trebonsko.cz                                                                                     

 • www.mas-trebonsko.cz