Navigace

Obsah

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“

upozorňuje, že provedl změnu ve 

4. Výzvě MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP- Realizace sídelní zeleně“, a to prodloužení ukončení příjmu žádostí:  do 30.9. 2019 do 20:00 hod

 

 

 

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

vyhlašuje ke dni 8.3.2019

4. Výzvu MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP- Realizace sídelní zeleně“

k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 

Výčet podporovaných aktivit:

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 5.000.000,- Kč. 

 

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

1.000.000,- Kč

 

Příjem žádostí:  8. 3. 2019 v 9:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí:  1. 7. 2019 ve 20:00 hod

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

 

Tato výzva je realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy OPŽP č. 128 – Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=131

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

 

 

Veškeré možné záměry lze konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

Vyzva_4.4_zmena od 1.7.2019 Staženo: 8x | 20.06.2019

Pozvánka na středeční semináře Staženo: 16x | 01.04.2019

Zápis z jednání Výboru SCLLD 5.3.2019 Staženo: 25x | 08.03.2019

Seznam doporučených autochtonních druhů Staženo: 24x | 08.03.2019

Standard AOPK-výsadba ovocných dřevin Staženo: 28x | 08.03.2019

Standard AOPK-výsadba stromů Staženo: 24x | 08.03.2019

Metodika přímých a nepřímých nákladů Staženo: 26x | 08.03.2019

Náklady obvyklých opatření Staženo: 33x | 08.03.2019

Kritéria pro hodnocení žádostí Staženo: 31x | 08.03.2019

Výzva č. 3 - OPŽP - sídelní zeleň Staženo: 34x | 08.03.2019

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Staženo: 30x | 08.03.2019

Interní postupy MAS Třeboňsko - OPŽP 2.0 Staženo: 30x | 08.03.2019

Stránka

  • 1