Navigace

Obsah

UPOZORNĚNÍ - MODIFIKACE VÝZVY

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“

upozorňuje, že provedla změnu v 

6. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Operačního programu Zaměstnanost

 

s názvem


„MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Sociální začleňování II.“

a to navýšením alokace výzvy.  

 

 

 

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko

pro období 2014 - 2020 
 

vyhlašuje ke dni 28. srpna 2019 

 


6. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Operačního programu Zaměstnanost

 

s názvem


„MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Sociální začleňování II.“


Cílem opatření Programového rámce je udržení stávajících sociálních služeb v územní působnosti MAS i podpora nových poskytovatelů sociálních služeb a zahájení poskytování sociálních služeb, dle režimu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. i aktivity nad rámec základních činností zákona č. 108/2006 Sb., a to v celém území tak, aby služby byly zajištěny většímu počtu obyvatel.

 

Typy příjemců podpory: Poskytovatelé sociálních služeb.

 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu se předpokládá 7 048 261,25 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000,-, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu se předpokládá 7 048 261,25 Kč.

                                  Příjem žádostí se předpokládá od 28. 8. 2019 do 30. 09. 2019.

 

Tato výzva bude realizována v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost – více informací zde:

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

 

Veškerá dokumentace k 6. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ– Sociální začleňování II.“ je k dispozici zde:  

 

dotace-2014-2020-/vyzvy-op-z-operacni-program-zamestnanost/6-vyzva-op-zamestnanost-mas-trebonsko-ops/

 

V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera OPZ (viz kontakt níže).

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň,  IČ:26075679                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bc. Adéla Tomšovicová – manažer OPZ

telefon: 774420950, www.mas-trebonsko.cz

 
 
 

 

Stránka

  • 1