Navigace

Obsah

 

 

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko

pro období 2014 – 2020

 

informuje, že na začátku měsíce července 2018 plánuje vyhlásit

 

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
„MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Sociální podnikání“

 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 2.842.000,-Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2.842.000,-Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95%, podíl žadatele je 5%.

Typy podporovaných projektů:  vznik sociálního podniku, podpoření 7 pracovních míst

 

Způsobilé výdaje pro hlavní aktivity projektu:

Stavby a stavební práce

 • výstavba nových objektů;
 • stavební úpravy a rekonstrukce stávající stavby (nástavba, přístavba, apod.).

Nákup pozemků a staveb

 • nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu sociálního podniku, cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů;
 • nákup stavby (celé nebo její části) pro vybudování sociálního podniku.

Nákup služeb

 • výdaje na vypracování Podnikatelského plánu (max. 20 000 Kč včetně DPH);
 • výdaje na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby nebo pro provádění stavby;
 • povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel);
 • autorský dozor, technický dozor investora, BOZP;
 • projektová dokumentace stavby, EIA;
 • ocenění pozemků a staveb.

Majetek a vybavení

 • pořízení drobného hmotného majetku;
 • pořízení drobného nehmotného majetku;
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku;
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku;
 • DPH;
 • DPH u neplátců DPH;
 • DPH u plátců, pokud nemají vzhledem k podporovaným aktivitám projektu nárok na odpočet DPH na vstupu.

Příjem žádostí se předpokládá od 15. 7. 2018 do 30. 9. 2018.

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 65 – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD  - více informací na webových stránkách: http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD

Veškerá dokumentace k 5. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Sociální podnikání“ bude k dispozici zde:  dotace-2014-2020-/vyzvy-irop-integrovany-regionalni-operacni-program/mas-trebonsko-ops-irop-socialni-podnikani/

Po vyhlášení výzvy je plánován seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera IROP (viz kontakt níže).

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679                       

Bc. Martina Bednářová, manažer IROP                                                                                                                                                                        

telefon: 384 385 689, 774420951       www.mas-trebonsko.cz

 
 
 

 

 

 

Avízo - Sociální podnikání Staženo: 23x | 24.04.2018

Stránka

 • 1