Navigace

Obsah

 
   

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko

pro období 2014 – 2020

 

informuje, že v prosinci 2018 plánuje vyhlásit

 

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
„MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava II.“

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 10.500.000,- Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 10.500.000,- Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95%, podíl žadatele je 5%.

Typy podporovaných projektů: vytvoření nových nebo rekonstrukce stávajících přestupních terminálů veřejné dopravy

 

Hlavní podporované aktivity:

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě.

 

Není možná kombinace uvedených aktivit v jedné žádosti o podporu. Je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (např. bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační systémy pro cestující) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě terminálu či samostatného parkovacího systému.

 

Vedlejší podporované aktivity:

  • realizace stavbou vyvolaných investic,
  • zpracování projektových dokumentací,
  • výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,
  • provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,
  • vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu,
  • povinná publicita.

 

 

Příjem žádostí se předpokládá od prosince 2018.

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 53 – Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Veškerá dokumentace k 5. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava II.“ bude k dispozici zde:   dotace-2014-2020-/vyzvy-irop-integrovany-regionalni-operacni-program/mas-trebonsko-ops-irop-bezpecna-a-udrzitelna-doprava-ii/

Po vyhlášení výzvy je plánován seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera IROP (viz kontakt níže).

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679                                                                                                                                     Bc. Martina Bednářová, manažer IROP                                                                                                                                                                         telefon: 384 385 689, 774420951       www.mas-trebonsko.cz