Obsah

MAS Třeboňsko o.p.s.

 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s.

na období 2014 – 2020“
 

vyhlašuje ke dni 15.4.2021

12. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
„MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Vzdělávací aktivity dětí a mládeže II.“
modifikována k 9.7.2021

Cílem podpory je:   rekonstrukce školní infrastruktury a zvýšení úrovně vybavenosti škol.

Podporované aktivity:

  • Stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
  • Pořízení vybavení budov a učeben
  • Pořízení kompenzačních pomůcek
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.    

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

  • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
  • budování bezbariérovosti škol.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Celková částka alokace činí 4 000 000,-Kč, avšak dne 9.7.2021 byla navýšena na výši 4353386,75 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 3.000.000,-Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95%, podíl žadatele je 5%.

Příjem žádostí:  15.4.2021 od 9:00 hodin

Ukončení příjmu žádostí:  15.6.2021, do 12:00 hodin

 

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 68 – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ – integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD (mmr.cz)

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce včetně příloh Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-14_final.pdf.aspx (mmr.cz)

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce včetně příloh Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-4.pdf.aspx (mmr.cz)

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

Konzultace pro žadatele:

Vzhledem k aktuálním krizovým opatřením a vyhlášení nouzového stavu proběhne informační seminář pro žadatele formou rozesláním prezentace potencionálním žadatelům současně s informací o zveřejnění prezentace na webu www.mas-trebonsko.cz  nejpozději v den vyhlášení výzvy.

Stejně tak budou omezeny bezplatné osobní konzultace. Možné je využívat on-line konzultace na e-mailu bednarova@mas-trebonsko.cz nebo na tel. 774 420 951 (Martina Bednářová).

 

 

 

 

 

Stránka

  • 1