Navigace

Obsah

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko

pro období 2014 – 2020

 

vyhlašuje ke dni 31.3.2021

 

11. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
„MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava VI.“

Celková alokace výzvy činí 2 615 838,31 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2 615 838,31 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95%, podíl žadatele je 5%.

Cílem podpory jsou: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Podporované aktivity:

1. Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

2. Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

3. Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

Příjem žádostí:  31. 3. 2021, 9:00 hod. 

Ukončení příjmu žádostí:  30. 4. 2021, 23:59 hod. 

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 53 – Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Veškerá dokumentace k 11. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava VI.“ bude k dispozici zde:   MAS Třeboňsko o.p.s. - IROP - Bezpečná a udržitelná doprava VI. cyklostezky - Místní akční skupina Třeboňsko, o.p.s. (mas-trebonsko.cz)

Po vyhlášení výzvy je plánován online seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera IROP (viz kontakt níže).

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679                                                                                                                                     Bc. Martina Bednářová, manažer IROP                                                                                                                                                                         telefon: 774420951, email: bednarova@mas-trebonsko.cz       www.mas-trebonsko.cz

 
 
 

Stránka

  • 1