Navigace

Obsah

3. Výzva MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP

Typ: ostatní
MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“

vyhlašuje ke dni 8.3.2019

3. Výzvu MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP-Realizace ÚSES a protierozní opatření“

k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny

 

Výčet podporovaných aktivit:

Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí

Protierozní opatření:

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
  • obnova či zakládání větrolamů

 

Bližší informace naleznete zde: dotace-2014-2020-/vyzvy-op-zp-operacni-program-zivotni-prostredi/vyzva-mas-trebonsko-ops-opzp-uses-protierozni-opatreni/


Vytvořeno: 8. 3. 2019
Poslední aktualizace: 8. 3. 2019 13:52
Autor: Správce Webu