Navigace

Obsah

2. výzva MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP

Typ: ostatní
MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“

 

vyhlašuje ke dni 8.3.2019

2. Výzvu MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP-výsadby dřevin II.“

k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny

 

Cílem podpory jsou výsadby na nelesní půdě (orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, ostatní plocha =   pozemek využití jako zeleň) zahrnující:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

realizované na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a zároveň území působnosti MAS Třeboňsko o.p.s.

Bližší informace naleznete zde: dotace-2014-2020-/vyzvy-op-zp-operacni-program-zivotni-prostredi/vyzva-mas-trebonsko-ops-opzp-vysadby-drevin-ii/


Vytvořeno: 8. 3. 2019
Poslední aktualizace: 8. 3. 2019 13:48
Autor: Správce Webu