Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Výzva Leader ČR 2006

Výzva k podávání projektů - Leader ČR 2006

Vydáno dne 02. 05. 2006

2.5.2006 byla vyhlášena výzva k podávání projektů. Konečný termín pro podání žádostí je 2.června 2006 do 12,00 hod. Soubory, potřebné ke zpracování žádosti jsou v příloze.

V souladu se záměrem Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s., „KRČÍNOVO TŘEBOŇSKO 2006" schváleným Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2006, vyhlašuje Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

VÝZVU k předkládání projektů

na realizaci výše uvedeného záměru. Předložené projekty musí být zaměřeny na zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, s ohledem na zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů regionu, a to v rámci následujících opatření:

Opatření č. 1: Obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v cestovním ruchu

Opatření č. 2: Obnova hrází, obnova a výstavba rybníkářských zařízení Opatření č. 1 je určeno:a) podnikatelským subjektům, které prokáží, že mají jako hlavní nebo vedlejší činnost zaregistrovanou činnost v oblasti zemědělství nebo lesnictvíb) obcím, svazkům obcí a neziskovým organizacím Opatření č. 2 je určeno pouze podnikatelským subjektům, které prokáží, že mají jako hlavní nebo vedlejší činnost zaregistrovanou činnost v oblasti zemědělství nebo lesnictví

 

Cíle opatření

Opatření č. 1: Optimální využití zdrojů regionu Třeboňska k rozvoji turistického ruchu.

Opatření č. 2: Obnova a zachování hlavních krajinotvorných prvků Třeboňska (rybníky a vodoteče) s ohledem na zachování jejich provozní funkčnosti, vysoké estetické úrovně a kladný vliv na životní prostředí

Typy podporovaných projektů v rámci jednotlivých opatření:

Opatření č. 1: - obnova nebo rekonstrukce nevyužitých budov pro podnikatelské účely v oblasti cestovního ruchu- výstavbu nových objektů pro volnočasové a kulturní aktivity návštěvníků regionu- vznik nových turistických cílů

Opatření č. 2:- obnova hrází rybníků a stok poničených povodněmi- obnova a výstavba rybníkářských a vodohospodářských zařízení souvisejících s Třeboňskou rybniční soustavou- čištění částí rybniční soustavy a zvyšování její atraktivity pro návštěvníky regionu


Územní vymezení

Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, jež jsou členy svazků obcí:

· Svazek obcí regionu Třeboňska

· Svazek obcí Vitorazsko

Forma a výše podpory

Podpora je poskytována jako systémová investiční dotace (dále jen „dotace") na realizaci vybraných projektů.

Maximální výše dotace u opatření 1: 1 600 000,- Kč

Maximální výše dotace u opatření 2: 1 100 000,- Kč

Minimální výše celkových přijatelných nákladů na jeden projekt: minimálně 100 000,- Kč

Projekty neziskových subjektů (obcí, svazků obcí, neziskových organizací): max. 80 % ze státního rozpočtu, min. 20 % vlastní.

Projekty ziskových subjektů (podnikajících právnických a fyzických osob): max. 50 % ze státního rozpočtu, min. 50 % vlastní.
MAS Třeboňsko rozdělí v rámci této 1. výzvy celkově 2,7 mil. Kč - z toho minimálně 1/3 dotace musí tvořit dotace podnikatelským subjektům

Na program se vztahuje pravidlo „de minimis", to znamená, že příjemce nemůže obdržet za poslední 3 roky více než 3 000 000 Kč z dotačních programů, které spadají pod pravidlo „de minimis".

Zahájení realizace projektu, doba trvání projektu

Dotaci lze přiznat na projekt, kde fyzická realizace stavební akce započne po 1.1. 2006 a akce není ukončena před datem vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce. Celý projekt musí být přitom dokončen nejpozději do 20. prosince 2006. Schválená dotace na projekt musí být vyčerpána v roce 2006, přičemž poslední termín pro podání požadavku na úhradu faktur je 12. prosince 2006.


Vyhlášení výzvy: 2. května 2006

Uzávěrka příjmů žádostí: Žádosti je možné předkládat na níže uvedenou adresu, a to nejpozději do 2.června 2006 do 12,00 hod.. Později doručené žádosti budou z výběru automaticky vyřazeny

Místo a způsob podávání žádostí: Kancelář MAS, budova ENVI, 1. patro, Dukelská 145, 379 82 Třeboň, v termínu pro předkládání projektů denně 9,00 - 14,00 (lépe telefonicky sjednat termín, tel.: 384 706 191, Jaroslava Kohoutová)obálky označte: „Leader ČR -NEOTVÍRAT" a dále uveďte název projektu a adresu žadatele. Úplná žádost musí být odevzdána ve třech vyhotoveních osobně a podepsána statutárním zástupcem žadatele odpovědným za předloženou žádost a musí obsahovat projekt, projektové přílohy a předepsané doklady


Další informace, kontakty:

www.mze.cz (Dotace a programy - Leader ČR), zde naleznete veškeré informace neuvedené v této výzvě, včetně závazných podmínek, pravidel, náležitostí žádosti, přijatelných nákladů, předepsaných formulářů apod. Dodržení těchto podmínek a pravidel je nezbytné pro přijetí projektu. · Od 10.5.2006 na www.MAS-Třebonsko.cz

Možnost bezplatných konzultací po telefonické dohodě:Ing. Jaromír Vávra CSc., tel. 386 460 983, 605 875 027 Ing. Malenová Mirka, tel.: 777 655 113 Kohoutová Jaroslava, tel.:384 706 191

Informační seminář pro žadateleV souvislosti s předkládáním projektů MAS uspořádá seminář pro žadatele, dne 10. května 2006 od 16,00 v zasedací místnosti Rybářství Třeboň a.s, kde budou zájemcům podrobně vysvětlena Pravidla programu a upřesněny postupy pro podávání žádosti.

Ing. Jan Hůda
předseda správní rady MAS Třeboňsko o.p.s.

Vyvěšeno: 2.5.2006

Soubor dokumentů ke zpracování žádosti  zip, 225 kB

AKTIVITY MAS

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ProduktyE-shop s regionálními produkty našeho regionu

Řekněte nám svůj názor.

Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.

Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.

kontakty/napiste-nam/dotaznik-pro-obyvatele-mas-trebonsko/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.