Navigace

Obsah

 

MAS Třeboňsko o.p.s.

 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

„SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

předběžně informuje, že ke dni 26. března 2018 

plánuje vyhlásit

 

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z  Program rozvoje venkova.

 

Příjem žádostí se předpokládá od 9. 4. 2018 do 31. 5. 2018.

Oproti minulé výzvě bude příjem žádostí probíhat prostřednictvím Portálu farmáře.

Celková alokace  výzvy se předpokládá 23 172 420,- Kč.

 

V rámci výzvy č. 2 se předpokládá vyhlášení těchto fichí:

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace pro 2. Výzvu

(v tis. Kč)

1

F1 Investice do zemědělských podniků

F1 Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

8 690,40

4

F4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

F4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

7 360,80

5

F5 Neproduktivní investice v lesích

F5 Neproduktivní investice v lesích Článek 25

1 328,82

6

F6 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

F6 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh Článek 26

5 792,40

 

V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto  v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera PRV (viz. níže).

Tato výzva bude realizována v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - víze informací zde:

www.eagri.cz/prvwww.szif.cz .

Veškerá dokumentace k 2.výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – PRV“ bude k dispozici zde:  dotace-2014-2020-/vyzvy-prv-program-rozvoje-venkova/

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679                                                                                                                                     Bc. Adéla Tomšovicová, manažer PRV

telefon: 384 385 688, 774420950     www.mas-trebonsko.cz