Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

                                    

   

 

 

MAS Třeboňsko o.p.s.

 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s.

na období 2014 – 2020“
 

předběžně informuje, že na začátku měsíce dubna 2018 

vyhlásí

 

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
„MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Vzdělávací aktivity dětí a mládeže“
 

Výzva se bude týkat podpory rekonstrukce školní infrastruktury a zvýšení úrovně vybavenosti škol.

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 11.364.000,-Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2.000.000,-Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95%, podíl žadatele je 5%.

Příjem žádostí se předpokládá od 30.4.2018 do 31.8.2018.

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 68 – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ – integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela